Klinika koní

Personálne obsadenie

Prednosta klinikyprof. MVDr. Igor Valocký, PhD.

Vysokoškolskí učitelia:
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS
MVDr. Ján Bílek, PhD.
MVDr. Vladimír Hura, PhD.
MVDr. Karolína Macejková
MVDr. Michaela Karamanová, PhD.

Veda:
MVDr. Eva Styková, PhD.

THP:
Ing. Eliška Novotná - sekretariát
MVDr. Zuzana Čriepoková, PhD.
Imelda Cvekušová
Gizela Lazárová

R:
Renáta Nováková
Emília Tkáčiková - upratovačka
MVDr. Oliver Merva - podkúkač
Ondrej Drábik
Jana Tresová – ošetrovateľka
František Tabačko 
Ing. Blažej Pandula
Ján Veles