História UVLF v Košiciach

ZAKLADANIE A VZNIK UVLF V KOŠICIACH

Prvé snahy o založenie vysokej školy veterinárskej na Slovensku sa objavili koncom roku 1939 v dôsledku závažných zmien na vysokých školách v Čechách. 17. 11. 1939 vydal ríšsky protektor v Čechách a na Morave von Neurath povestný príkaz na zatvorenie českých vysokých škôl, a to pôvodne na tri roky. Zatvorenie však trvalo až do skončenia 2. svetovej vojny. V dôsledku toho sa dostali veterinárni medici na Vysokej škole veterinárskej v Brne a ďalší záujemcovia o toto štúdium zo Slovenska do kritickej situácie. Na Slovensku vysoké školy pôsobili nerušene ďalej, veterinárska fakulta tu však nebola.

Na návrh ministerstva školstva zvolali 18. decembra 1939 poradu zainteresovaných a dohodli sa na zriadení Veterinárskej fakulty v rámci Slovenskej univerzity. Vypracoval sa aj štatút fakulty, ktorý bol rozposlaný na jednotlivé fakulty univerzity, predsedovi vlády a ministrovi školstva.

Návrh na vytvorenie veterinárskej školy sa nakoniec neschválil s tým odôvodnením, že pre štát je výhodnejšie, ak záujemcovia budú študovať na štátne štipendiá v zahraničí. Teda myšlienka založenia slovenskej veterinárskej školy nenašla v tom čase ani pochopenie, ani podmienky finančné či personálne.

Po skončení 2. svetovej vojny sa druhýkrát objavil návrh na založenie VŠV na Slovensku, a to v stanovisku Slovenskej zverolekárskej komory v roku 1945. Komora vyslovila súhlas s ponechaním VŠV v Brne. Avšak v prípade, že by sa v Prahe zriadila ďalšia škola, žiadala vybudovať tretiu školu na Slovensku.

V roku 1948 sa prednostom veterinárskeho oddelenia bývalého Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy stal MVDr. Samuel Adamať. Bolo to obdobie pre veterinársku službu veľmi ťažké, pretože chovy hospodárskych zvierat boli ohrozované nebezpečnými nákazami. Keď v roku 1949 došlo k zakladaniu JRD, sústreďovaniu zvierat do spoločných chovov, nákazová situácia sa ešte viac skomplikovala.

Ladislav Novomeský zaslal 17. 5. 1949 prípis Predsedníctvu ÚV KSS, v ktorom sa prihováral za zriadenie VŠV na Slovensku. Poukázal na to, že v Čechách chcú štyri mestá založiť takúto školu. Odporúčal prijať návrh na zriadenie VŠV v Košiciach a predsedníctvo žiadal o súhlas. Súčasne navrhol uložiť povereníkovi školstva urobiť potrebné legislatívne opatrenia s tým, aby tento návrh predložil na niektorom z najbližších zasadaní Zboru povereníkov a podpredsedovi vlády Viliamovi Širokému.

Dňa 21. 5. 1949 Laco Novomeský uložil JUDr. Miroslavovi Clementisovi, aby zvolal poradu zástupcov Povereníctva poľnohospodárstva a Povereníctva školstva. Títo mali uvážiť, kde by bola VŠV vhodnejšie umiestnená - v Bratislave alebo v Košiciach a uvážiť aj prípadných externých učiteľov z Brna.

Na príkaz Laca Novomeského sekretariát Povereníctva školstva, vied a umení žiadal 27. 6. 1949 JUDr. Miroslava Clementisa, aby ihneď urobil prípravy na uzákonenie VŠV na Slovensku.

Dňa 19. 7. 1949 zaslalo Povereníctvo školstva, vied a umení prof. MVDr. Jánovi Hovorkovi list tohto znenia:“Povereníctvo školstva, vied a umení pripravilo návrh osnovy zákona o zriadení Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach. Keďže I. ročník tejto školy má sa otvoriť už začiatkom študijného roku 1949/50, vymenúvam Vás za člena „Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach“. Prípravný výbor má vypracovať návrhy na umiestnenie, vecné vystrojenie a personálne obsadenie uvedenej vysokej školy. Pri uskutočňovaní týchto úloh použije všetky prostriedky na ich skoré a úspešné realizovanie. Návrhy treba predložiť tunajšiemu úradu, pričom návrhy na prednášateľov pre I. ročník treba prerokovať urýchlene.

Členmi Prípravného výboru Vysokej školy zverolekárskej sú: 1. Prof. MVDr. Ján Hovorka, predseda Prípravného výboru VŠV 2. Michal Chudík, predseda KNV v Košiciach 3. Martin Mikuš, prednosta Školského referátu KNV v Košiciach 4. Prof. MUDr. Ján Kňazovický, Štátna nemocnica v Košiciach 5. MUDr. Viliam Fríborský, prednosta Ústavu Pob. Lek. fak. v Košiciach 6. MVDr. Samuel Adamať, predn. vet. odb. PPPR v Bratislave, Vajanského nábr. 13/a 7. MVDr. Ján Kolda, riadny prof. Vys. školy zverolekárskej v Brne 8. MVDr. Ondrej Mačička, asistent Vysokej školy zverolekárskej v Brne 9. Matej Vrlík, poľnohospodársky referent KNV v Košiciach 10. MVDr. Viktor Bohuš, veterinárny referent KNV v Košiciach 11. Ján Ondík, predseda Jednotného nár. výboru v Košiciach 12. Július Mauer, krajský predseda KSČ v Košiciach 13. MVDr. Rudolf Polóny, predn. diagn. vet. stanice v Košiciach, Ul. Ferka Urbánka 14. MVDr. Július Liebenberger, okr. zverolekár v Lipt. Sv. Mikuláši 15. MVDr. Imrich Hudec, šéf potravinárskej služby v Bratislave, Mestský bitúnok 16. Dr. Miroslav Clementis, odb. prednosta PŠVU v Bratislave Týchto členov vymenúva súčasne každého osobitným dekrétom. P o v e r e n í k L. Novomeský v. r.

Predseda výboru prof. MVDr. Ján Hovorka prípisom číslo 48/1949 zo dňa 16. 8. 1949 hlásil, že prípravné práce na otvorenie VŠV sa začali.
Prvá schôdza prípravného výboru sa konala 24. 8. 1949 a mala takýto program: 1. Schválenie rokovacieho poriadku 2. Návrh zákona o zriadení Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach 3. Zriadenie ústavov a kliník 4. Podmienky pre otvorenie prvého ročníka 5. Personálne otázky učiteľského zboru pre I. a II. ročník 6. Lokalitný program výstavby školy 7. Ubytovanie študentov 8. Personálne otázky zamestnancov školy 9. Študijný a skúšobný plán 10. Záväzky KNV a JNV v Košiciach pri budovaní vysokej školy

Prítomní: profesor MVDr. Ján Hovorka ako predseda, M. Chudík – predseda KNV, M. Mikuš a MVDr. Viktor Bohuš z KNV, MUDr V. Friborský z Lekárskej fakulty, MVDr. Samuel Adamať z PPPR, MVDr. Imrich Hudec z ÚNV Bratislava, MVDr. Ondrej Mačička z VŠV Brno a ako hosť MVDr. Ladislav Klauzer, vedúci Veterinárskeho referátu KNV v Prešove.

Prípravný výbor navrhol zriadenie nasledujúcich úradov, ústavov a kliník: 1. Rektorát, ústredná knižnica, lekáreň a botanická záhrada. 2. Ústav pre normálnu anatómiu, Ústav pre histológiu a embryológiu, Ústav pre fyziológiu. Ústav chemický, Ústav pre biológiu (so Stolicou všeobecnej biológie a Stolicou biológie a patológie rýb a včiel), Ústav pre parazitológiu, Ústav pre výživu zvierat, Zootechnický ústav (so Stolicou všeobecnej zootechniky, Stolicou zootechniky veľkých zvierat a Stolicou zootechniky malých zvierat), Ústav pre bakteriológiu a všeobecnú hygienu (so Stolicou bakteriológie a serológie a Stolicou hygieny a nákaz zvierat), Ústav pre farmakológiu, Ústav pre patologickú fyziológiu, Ústav pre patologickú anatómiu, Ústav pre hygienu potravín a Ústav pre technológiu potravín. 3. Interná klinika so Stolicou propedeutiky, Stolicou chorôb veľkých zvierat a Stolicou chorôb malých zvierat. Chirurgická klinika so Stolicou všeobecnej chirurgie a ortopédie a so Stolicou špeciálnej chirurgie a očného veterinárstva. Pôrodnícka klinika.

Prof. MVDr. Ján Hovorka zaslal 25. 8. 1949 povereníkovi správu o rokovaní prípravného výboru. Oznámil, že otvorenie 1. ročníka je aktuálne a uskutočniteľné; existujúce problémy nie sú závažné.

Druhá schôdza prípravného výboru sa konala 24. 9. 1949. Jej program bol: 1. Správa predsedu výboru o vykonaných úlohách 2. Podmienky pre otvorenie štúdia veterinárnej medicíny 3. Adaptačné práce na budovách určených pre vysokú školu 4. Študentské a študijné otázky 5. Prevzatie objektov Komenského ústavu

Prípravy založenia vysokej školy pokročili tak ďaleko, že predseda výboru prof. MVDr. Hovorka oznámil dňa 24.9.1949 v dennej tlači uchádzačom – abiturientom slovenských stredných škôl, ktorí sa prihlásili na štúdium veterinárnej medicíny, či už do Košíc alebo do Brna, že 30. 9. 1949 sa uskutočnia prijímacie pohovory na rektoráte VŠV v Košiciach. Zápis do 1. ročníka sa konal 3. októbra 1949.

Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Nedostatky kompenzovalo nadšenie a usilovnosť študentov, zamestnancov a učiteľov.

Prvým rektorom bol povereníkom školstva Lacom Novomeským menovaný dňa 12. 10. 1949 prof. MVDr. Ján Hovorka. Úlohy vyplývajúce z tejto funkcie vykonával dovtedy ako predseda „Prípravného výboru“.

Pre náročnú a zložitú prácu ako prednostu rektorátnej kancelárie na novozaloženej vysokej škole získal prof. Hovorka zodpovedného spolupracovníka JUDr. Jána Vosčeka. JUDr. Vosček nastúpil na školu v septembri 1949, teda patril medzi jej prvých zamestnancov.
Zákonom Slovenskej národnej rady č. 1 zo dňa 16. 12. 1949/Zb. zak. SNR, roč. 1950, čiastka 1, vydaná dňa 6. 1. 1950, bola od šk. roku 1949/1950 oficiálne zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach.

V roku 1952 nastali v štruktúre školy podstatné organizačné zmeny, keď bola zrušená samostatnosť vysokých škôl veterinárskych v Brne a v Košiciach, a tieto boli ako veterinárske fakulty pripojené k vysokým školám poľnohospodárskym v Nitre a v Brne. Vládnym nariadením č. 30 zo dňa 8. 7. 1952 o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl (Zb. z. 17, vydaná 29. 7. 1952), ktoré nadobudli účinnosť dňom 1. 9. 1952, bola totiž VŠV v Košiciach zlúčená s Poľnohospodárskou fakultou vysokej školy poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a VŠV v Brne na Vysokú školu zemědelskú v Brne.

Na úsilí o navrátenie samostatnosti oboch vysokých škôl sa podieľali akademickí funkcionári oboch fakúlt (prof. MVDr. Ján Lazar, prof. MVDr. B. Klimeš, prof. MVDr. E. Novotný), pracovníci oboch štátnych veterinárskych správ, Poľnohospodárska akadémia i niektorí poslanci národného zhromaždenia. Hlavne to bol MVDr. J. Lacina (riaditeľ OVZ Chrudim), ktorý bol pri prejednávaní návrhu zákona oficiálnym spravodajcom. Dňa 19. 12. 1968 schválilo Národné zhromaždenie na svojej 29. schôdzi jednomyseľne vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. 9. 1969.

Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Z. z. o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.

V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu farmácia v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po súhlasnom vyjadrení Akreditačnej komisie SR a schválení Akademickým senátom UVL v Košiciach celý legislatívny proces ukončila Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na svojom zasadnutí 1. 12. 2009 schválila nový názov – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – s účinnosťou od 15. januára 2010.

S týmito zmenami súvisela ešte jedna skutočnosť – zmena loga. Nové logo zachováva podobu i farebnosť prvého používaného loga Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktoré tvorilo skosené písmeno „V“ a Esculapova palica s ovinutým hadom. V roku 2008 došlo k jeho úprave (redizajnu) do tvaru kruhu a k doplneniu názvu po obvode kruhu. Zmena názvu univerzity zohľadnila nový študijný program dodaním lekárnických váh do existujúceho loga a doplnením názvu.

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UVLF (VŠV) V KOŠICIACH

Prvým rektorom Vysokej školy veterinárskej (VŠV) v Košiciach od školského roku 1949/1950 bol menovaný prof. MVDr. Ján Hovorka (1949 – 1952). Funkciu vykonával do školského roku 1952/1953, kedy sa VŠV stala Veterinárskou fakultou (VF) Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre. Ako prorektor VŠV pôsobil MVDr. Tomáš Gdovin (1949 - 1952), vedúcim rektorátnej kancelárie bol JUDr. Ján Vosček (1949 – 1951) a tajomníkom VŠV bol MVDr. Koloman Boďa (1951 – 1952).

Počas začlenenia VF do štruktúry VŠP ako rektori VŠP v Nitre pôsobili prof. Ing. B. Dušek (1952 – 1956), prof. Ing. dr. G. Chomkovič (1956 - 1958), prof. Ing. dr. Emil Špaldoň (1958 - 1966) a prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc. (1966 – 1969).

Prorektori VŠP v Nitre pre VF v Košiciach boli zást. prof. MVDr. Karol Fried (1952 - 1959), doc. MVDr. Koloman Boďa, CSc. (1959 – 1963) a doc. Ing. Michal Baran, CSc. (1963 – 1966, v školskom roku 1966/1967 rozhodnutím rektora VŠP bola táto funkcia zrušená).

Dekanmi VF VŠP boli doc. MVDr. Tomáš Gdovin (1952 - 1959), doc. MVDr. Oto Jaroslav Vrtiak, CSc. (1959 – 1963) a doc. MVDr. Ján Lazar (1963 – 1969, od roku 1965 profesor).

Funkciu prodekana pre pedagógiu zastávali MVDr. František Hrudka (1952 – 1953), doc. MVDr. Michal Bartík (1953 – 1957), MVDr. Oto Jaroslav Vrtiak (1957 – 1958), doc. MVDr. Koloman Boďa, CSc. (1958 - 1959), doc. MVDr. Juraj Šutta (1959 - 1961), doc. MVDr. Dionýz Čollák, CSc. (1961 – 1966) a doc. MVDr. Ján Elečko, CSc. (1966 - 1969).

Prodekanmi pre výskum boli zást. doc. MVDr. Ing. Alexander Káldy (1953 – 1958), zást. doc. MVDr. Oto Jaroslav Vrtiak (1958 - 1959), doc. MVDr. Ján Rosocha (1959 – 1964), prof. MVDr. Augustín Sokol, CSc. (1964 – 1966) a prof. MVDr. Jozef Vodrážka, DrSc. (1966 - 1969). Prodekanom pre investičnú výstavbu bol mr. prof. MVDr. Dionýz Čollák, CSc. (1966 - 1969).

Prodekanmi pre diaľkové štúdium (od školského roku 1963/1964 aj pre výstavbu) boli doc. MVDr. Ľudovít Slanina, CSc. (1961 – 1963) a zást. prof. MVDr. Juraj Šutta, CSc. (1963 - 1966). Prodekanom pre mimoriadne formy štúdia a pre štúdium inžinierskych smerov pri VF v Košiciach bol zást. prof. Ing. Michal Baran, CSc. (1966 - 1969).

Tajomníkmi VF VŠP boli P. Fraňo (1952 – 1953), JUDr. Ján Vosček (1953 - 1958), prom. práv. Jozef Tanečka (1958 – 1962), JUDr. Štefan Borecký (1962 – 1965) a Jozef Lemák (1965 - 1969).

Podľa zákona č. 169/1968 Zb. sa počnúc školským rokom 1969/1970 Veterinárska fakulta VŠP v Nitre opäť stala Vysokou školou veterinárskou v Košiciach. Od tohto obdobia do zmeny na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach boli rektormi VŠV prof. MVDr. Ján Lazar (1969 – 1972), prof. MVDr. Oto Jaroslav Vrtiak, DrSc. (1972 – 1988), prof. MVDr. František Lešník, DrSc. (1988 – 1989), doc. MVDr. Dušan Magic, CSc. (1990 – 1991) a doc. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc. (1991 – 1992). Prorektorom pre pedagogicko-výchovnú činnosť bol prof. MVDr. Pavol Gamčík, CSc. (1969 - 1972), prorektorom pre politicko-výchovnú a pedagogickú činnosť doc. MVDr. Michal Sitko, CSc. (1972 - 1980), prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo prof. MVDr. Michal Sitko, CSc. (1980 – 1985), prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom odbore hygiena potravín a biotechnológiu živočíšnej výroby prof. MVDr. Ľudovít Slanina, DrSc. (1980 – 1985). Prorektormi pre výchovno-vzdelávaciu činnosť boli prof. MVDr. Ján Elečko, CSc. (1985 – 1989), doc. MVDr. Viera Bajová, CSc. (1990 – 1992) a doc. MVDr. Valent Ledecký, CSc. (1990 – 1991). Prorektorom pre politicko-výchovnú činnosť bol doc. MVDr. Rudolf Cabadaj, CSc. (1985 – 1989). Prorektormi pre vedecko-výskumnú činnosť boli prof. MVDr. Ján Rosocha, CSc. (1969 - 1976), prof. MVDr. Leopold Vrzgula, CSc. (1976 - 1980) a prof. MVDr. Ján Lazar (1980 – 1985). Prorektormi pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky boli doc. MVDr. Dušan Magic, CSc. (1985 – 1989), doc. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc. (1990 – 1991) a doc. MVDr. Ivan Rosival, CSc. (1991 – 1992).

Prorektormi pre mimoriadne formy štúdia, riadenie školského poľnohospodárskeho podniku a styk s praxou boli zást. prof. Ing. Michal Baran, CSc. (1969 - 1971), doc. MVDr. Rudolf Škarda, CSc. (1971 - 1976) a doc. Ing. Ján Šandor, CSc. (1976 - 1980). Prorektormi pre rozvoj vysokej školy boli prof. Ing. Ľudovít Bučin, CSc. (1980 – 1989), doc. MVDr. Juraj Kačmárik, CSc. (1989) a doc. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc. (1990 – 1992).

Funkciu kvestora VŠV vykonávali Jozef Lemák (1969 – 1972), Ing. Ján Krempaský (1972 – 1975), Ing. Katarína Novotná (1975 - 1990) a Ing. Rudolf Lukáč (1990 – 1992).

Na základe zákona NR SR č. 137/1992 Zb. došlo s účinnosťou od 1.4.1992 k zmene názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL) v Košiciach.

Rektormi UVL za uplynulé obdobie boli prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. (1992 – 1997), prof. MVDr. Dušan Magic, PhD. (1997 - 2000), prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. (2000 - 2007) a prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (2007 - 2015). Od 1. februára 2015 je rektorkou UVLF Dr. h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Prorektormi pre výchovno-vzdelávaciu činnosť boli doc. MVDr. Viera Bajová, PhD. (1992 – 1997), doc. MVDr. Valent Ledecký, CSc. (1997 – 2000), prof. MVDr. Viera Bajová, PhD. (2000 – 2007), prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (2007 - 2015) a prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. (2015 - doteraz).

V roku 2007 bola zriadená funkcia prorektora pre doktorandské a zahraničné štúdium, ktorú od začiatku zastávala prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. (2014), súčasným prorektorom pre zahraničné štúdium je MVDr. Martin Tomko, PhD. (2015 - doteraz). Prorektormi pre vedu a zahraničné styky boli prof. MVDr. Ivan Rosival, CSc. (1992 – 1994), doc. MVDr. Marta Prosbová, CSc. (1994 – 1997), prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc. (1997 – 1998), doc. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. (1998 – 2000), prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (2000 – 2007), prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. (2007 – 2015) a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (2015 - doteraz).

Funkciu prorektora pre rozvoj školy vykonávali doc. MVDr. et JUDr. Andrej Bugarský, CSc. (1992 – 1994), doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. (1997 – 1998), prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (1998 – 2000), doc. MVDr. Emil Śvický, PhD. (1994 – 1997, 2000 – 2007), doc. MVDr. Peter Korim, CSc. (2007 – 2015) a prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. (2015 - doteraz).

Kvestorom školy od zmeny názvu školy na UVL až do roku 2006 bol Ing. Rudolf Lukáč. V rokoch 2006 – 2007 bol kvestorom univerzity Ing. Osvald Körner. Od roku 2007 do 31.3.2015 bola kvestorkou UVLF v Košiciach JUDr. Silvia Rolfová. Od 1.4.2015 je kvestorom univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD.