Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom tvorby nových študijných programov a podpory ďalšieho vzdelávania interných zamestnancov UVLF v KE pre efektívnejší a kvalitnejší vzdelávací proces na UVLF v KE.

Projekt rieši zavedenie dvoch nových študijných programov na UVLF v KE

  • vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (1. stupeň VŠ štúdia)
  • neurovedy (3. stupeň VŠ štúdia)

- a tiež

  • vzdelávanie manažmentu a vysokoškolských učiteľov

Jedným z kľúčových aspektov projektu je zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a prepojenie obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti, a to na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia). Obsah študijných programov musí odrážať potreby trhu práce, ktorý si v posledných rokoch žiada predovšetkým absolventov VŠ s vysokou mierou praktických zručností, schopných zvládnuť nové sofistikované technológie, ďalej stavať na základných teoretických vedomostiach z príslušného odboru a schopných pružne reagovať na meniace sa podmienky v štruktúre pracovných miest, na nové technológie a pracovné prostredie (mobilita za prácou).

Impulzom pre vznik projektu je nutnosť ďalej pokračovať v rozvoji nových študijných programov a ich akreditácie tak, aby UVLF bola aj v budúcnosti konkurencieschopná nielen v SR ale aj v EÚ. Navrhnuté aktivity sú jednými z priorít rozvoja univerzity a tvoria súčasť jej dlhodobého zámeru, kde sa píše aj o celoživotnom vzdelávaní interných zamestnancov a ich podpore univerzitou prostredníctvom svojich interných aj externých odborných kapacít.

Nové študijné programy UVLF

Reportáž TV REGION o nových študijných programoch