Hodnotenia UVLF v Košiciach

Efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hodnotí na úrovni:

a) univerzitnej,
b) národnej a
c) medzinárodnej.

Final Decision on the Status of the University
Final Re-Visitation Report to UVMP in Kosice

Na úrovni univerzity je efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce hodnotená pravidelne na zasadnutiach vedeckej rady univerzity a kolégia rektora, kde diskusia vyúsťuje do uznesení, návrhov a odporučení, a dvakrát ročne na zasadnutiach akademického senátu univerzity. Pedagogická komisia, komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže, komisia pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničná komisia ako poradné orgány rektora na svojich zasadnutiach okrem koncepčných otázok, zameraných na výučbu, vedecko-výskumnú oblasť a medzinárodnú spoluprácu, sa zaoberajú pripomienkami a návrhmi zo zasadnutí katedier, hodnoteniami študentov (hodnotenie vyučovacieho procesu a kvality výučby vysokoškolskými učiteľmi) a pripravujú podkladové materiály do vedeckej rady univerzity a kolégia rektora, ako aj na zasadnutia akademického senátu univerzity. Členmi uvedených komisií sú aj zástupcovia študentov.

Za účelom zvyšovania úrovne a tvorivého podnecovania výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce pedagogicko-vedeckých pracovníkov má univerzita vypracovaný systém hodnotenia tvorivých pracovníkov, katedier, kliník, ústavov a oddelení.

Kritériá na hodnotenie tvorivých pracovníkov, ktoré boli schválené vo vedeckej rade a v akademickom senáte univerzity a sú priebežne aktualizované, zahŕňajú hodnotenie výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti každého tvorivého pracovníka univerzity.

Hodnotenie sa vykonáva periodicky každý rok od roku 2000, vždy za ostatné tri roky a je zverejňované na intranetovej stránke univerzity.

Na úrovni národnej je univerzita hodnotená Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky (ďalej len „AK SR“).

Od roku 1998 bola Akreditačnou komisiou SR na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach vykonaná:
a) komplexná akreditácia univerzity (v roku 1998 za obdobie rokov 1995 – 1997),
b) evaluácia vzdelávacej a vedeckej práce univerzity (v roku 2000 za obdobie rokov 1998 – 1999),
c) akreditácia študijných programov v rámci schválenej Sústavy študijných odborov (2004),
d) akreditácia habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov v rámci schválenej Sústavy študijných odborov (2004).

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie univerzity, ktorá bola vykonaná 29. 1. 1998 v súlade s plánom komplexných akreditácií na rok 1998, bolo Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach priznané:

a) konať doktorandské štúdium v nasledovných vedných odboroch:
   43-01-0 Veterinárna morfológia
   43-02-9 Vnútorné choroby zvierat
   43-04-9 Veterinárna chirurgia
   43-05-9 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
   43-07-9 Infekčné a invázne choroby zvierat
   43-11-9 Veterinárna fyziológia
   43-31-9 Hygiena prostredia a potravín
   14-10-9 Biochémia
b) uskutočňovať habilitácie a inaugurácie v nasledovných odboroch:
   Veterinárna fyziológia
   Veterinárna biochémia
   Mikrobiológia a imunológia
   Veterinárna morfológia
   Vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia
   Veterinárna chirurgia
   Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
   Infekčné a invázne choroby zvierat
   Hygiena potravín a ekológia
 

V roku 2000 AK SR uskutočnila hodnotenie vzdelávacej a vedeckej práce fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike na základe § 15 ods. 1 písm. c) zákona 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Hodnotenie bolo vykonané za obdobie rokov 1998 – 1999 a bolo založené predovšetkým na výsledkoch vedecko-výskumnej práce a kvalite pregraduálneho, postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania univerzity. Na základe výsledkov uvedenej evaluácie vzdelávacej a vedeckej práce univerzity bola Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach zaradená do skupina „A“ – výborné fakulty.

Na základe výsledkov akreditácie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov, ktoré vykonala AK SR, má Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach priznanú spôsobilosť vykonávať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v nasledovných študijných odboroch:

Číslo oblasti výskumu

Názov oblasti výskumu

Číslo a názov študijného odboru

13 Vedy o živej prírode 4.2.7 Mikrobiológia
4.2.15 Imunológia
20 Veterinárske vedy 6.3.2 Hygiena potravín
6.3.3 Veterinárna morfológia a fyziológia
6.3.4 Vnútorné choroby zvierat
6.3.5 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
6.3.6 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat
6.3.9 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
6.3.10 Výživa zvierat a dietetika
6.3.11 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

Na úrovni medzinárodnej bola na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach od roku 1996 vykonaná:
a) evaluácia Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE - European Association Establishments for Veterinary Education) (v roku 1996),
b) evaluácia aproximácie vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny medzi Slovenskou republikou a Komisiou EÚ – TAIEX (v roku 2002),
c) reevaluácia Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE - European Association Establishments for Veterinary Education) (v roku 2005),
d) evaluácia Európskou asociáciou univerzít (v roku 2007).
 

Na základe výsledkov evaluácie Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie v roku 1996 bola Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach zaradená na Zoznam evaluovaných a odporúčaných veterinárnych škôl EAEVE s konštatovaním, že študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín napĺňajú kritériá nariadení 78/1026/EEC a 78/1027/EEC (v súčasnosti smernica EÚ 2005/36/ES).

Na základe výsledkov evaluácie aproximácie vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny medzi Slovenskou republikou a EÚ, Komisia EÚ – TAIEX na základe hodnotenia, ktoré na univerzite vykonala v roku 2002, vydala dokument, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach spĺňa požadované normy EÚ a diplom vydávaný Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach bude akceptovaný v krajinách EÚ po vstupe Slovenskej republiky do EÚ.

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach hodnotí svoju činnosť aj nepriamo na základe záujmu uchádzačov o štúdium a schopnosti svojich absolventov nájsť si zamestnanie. Na základe týchto kritérií sa univerzita považuje za úspešnú – má nižšiu než 1% nezamestnanosťou aktívne pôsobiacich veterinárnych lekárov.

Prejavom záujmu univerzity o hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a riadiacej práce je skutočnosť, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa v roku 2005 zapojila do medzinárodného projektu Inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl. Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl je spoločným projektom Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Slovenskej rektorskej konferencie a Európskej asociácie univerzít (EUA – European University Association).

Komplexná akreditácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za obdobie rokov 2000 – 2005 bola vykonaná v súlade s plánom komplexných akreditácií Akreditačnej komisie SR na rok 2006 a ukončená rozhodnutím AK SR v roku 2007. Na základe posúdenia pracovnými skupinami a prijatia ich správ Akreditačná komisia pozvala zástupcov univerzity na záverečné hodnotenie v Bratislave, výsledkom ktorého je hodnotiaca správa z 27. 4. 2007, v ktorej Akreditačná komisia skonštatovala okrem iných skutočností aj to, že Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach spĺňa kritériá na zaradenie medzi výskumné univerzity podľa § 2 ods. 16 zákona o vysokých školách, čo je uvedené aj na stranách 12 a 13 „Správy o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky za obdobie od 9. apríla 2005 do 28. septembra 2007“, ktorá bola prijatá 28. septembra 2007 na zasadnutí Akreditačnej komisie v Novom Smokovci.

Ostatná komplexná akreditácia UVL v Košiciach

Rozhodnutím číslo CD-2008-23947/50493 podľa § 84 ods. 5 zákona o vysokých školách zo dňa 13. decembra 2008 minister školstva SR priznal UVL v Košiciach právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia študijných programov uvedených v prílohe rozhodnutia. Rozhodnutím číslo CD-2008-23959/50503-1: sekr. podľa § 84 ods. 5 zákona o vysokých školách minister školstva SR priznal UVL v Košiciach právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch uvedených v prílohe rozhodnutia.

V zmysle vyššie uvedených skutočností má UVL v Košiciach priznané právo uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie a právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia nasledovných študijných programov – bezpečnosť krmív a potravín (1. stupeň vysokoškolského štúdia), kynológia (1. stupeň vysokoškolského štúdia), trh a kvalita potravín (2. stupeň vysokoškolského štúdia), produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia (2. stupeň vysokoškolského štúdia), všeobecné veterinárske lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia), hygiena potravín (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia), farmácia (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia); na 3. stupni vysokoškolského štúdia sú to veterinárna biochémia, mikrobiológia, virológia, imunológia, hygiena potravín, veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny, veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné choroby zvierat, parazitárne choroby zvierat, súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat a životné prostredie, a veterinárna toxikológia a farmakológia.

UVL v Košiciach má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledovných študijných odboroch – mikrobiológia, imunológia, hygiena potravín, veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby zvierat, veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a parazitárne choroby zvierat, súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat a životné prostredie a toxikológia.

Akreditačná komisia na základe zhodnotenia spĺňania kritérií začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy skonštatovala, že UVL v Košiciach spĺňa kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa § 2 ods. 13 písm. a) zákona o vysokých školách. UVL v Košiciach sa stala prvou verejnou školou v Slovenskej republike, ktorá bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy.