Spolupráca UVLF v Košiciach s inštitúciami

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí k významným vzdelávacím a výskumným inštitúciám v oblasti vzdelávania v Slovenskej republike.

Významná a v oblasti veterinárskeho vzdelávania, z celoštátneho a medzinárodného hľadiska, je nezastupiteľná úloha univerzity pri spolupráci s ostatnými vysokými školami, výskumnými ústavmi doma i v zahraničí, ako aj s inštitúciami štátnej správy a samosprávy i podnikateľskými subjektmi.
Spolupráca s inými vysokými školami je realizovaná v rámci aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových, európskych a národných združeniach: a) Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary Association),
b) Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education),
c) Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary Network of Students Staff Transfer),
d) Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľnežijúcej fauny (WAVES – Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society),
e) Združenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU - Association of Carpathian Region Universities),
f) Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation),
g) Európska asociácia univerzít   (EUA – European University Association),
h) Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP –  European Association of Faculties of Pharmacy).

V apríli 2016 sa UVLF stala plným členom Európskej asociácie univerzít – EUA a  Európskej asociácie farmaceutických fakúlt –  EAFP.

Európska asociácia univerzít (EUA) je zástupcom univerzít a národných konferencií rektorov, ktorá bola založená v roku 2001 ako výsledok fúzie medzi Asociáciou európskych univerzít (CRE) a Konfederácie Konferencií rektorov Európskej únie. Táto asociácia je najväčšia a najkomplexnejšia organizácia zastupujúca univerzity v Európe, má 850 členov zo 47 krajín, pričom na členských univerzitách  EUA je zapísaných  17 miliónov študentov. EUA hrá kľúčovú úlohu v Bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politiky EÚ v oblasti vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií.

Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP) od roku 1992 združuje farmaceutické fakulty  a slúži ako platforma pre jej členské inštitúcie s cieľom koordinovať farmaceutické vzdelávanie a výskum tak,  aby odrážali vývoj vo farmácii a potreby spoločnosti v oblasti školstva, lekárnictva, klinickej farmácie a priemyselnej farmácie.

Za najvýznamnejšiu považujeme spoluprácu s ostatnými veterinárnymi školami v rámci EAEVE a VetNEST-u, predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v Brne, Fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana v Budapešti, Veterinárnou fakultou Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni, Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclavi, Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe.

V rámci spoločnosti WAVES sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od roku 2001 podieľa na univerzitnom postgraduálnom vzdelávaní pre získanie diplomu „Master International“ v starostlivosti o ochranu európsko-stredomorskej fauny v spolupráci s Univerzitou v Leone (Španielsko), Univerzitou Federico II v Neapoli (Taliansko), Univerzitou Tras Os Montes e Alto Douro (Portugalsko). Veľmi úzko spolupracujeme s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Za dobrú považujeme spoluprácu s veterinárnymi inštitúciami a vedeckými pracoviskami SAV so sídlom v Košiciach a Bratislave, predovšetkým s Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave, Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, Virologickým ústavom SAV v Bratislave a Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.

Univerzita úzko spolupracuje so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Na úrovni štátnej správy a samosprávy univerzita spolupracuje s Krajským úradom v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom a mestskými časťami Ťahanovce a Košice-Sever.

Ďalšia spolupráca sa rozvíja na základe členstva akademických pracovníkov univerzity vo vedeckých radách, odborových radách a komisiách univerzít, fakúlt a výskumných ústavov v Slovenskej republike.