NEAT Projekt

INFORMÁCIE O PROJEKTE

NEAT: Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in Europe and beyond   
Vytváranie sietí pre lepšie využívanie ekonomiky vo vzdelávaní zameranom na zdravie zvierat, vo výskume a tvorbe politík v Európe i mimo nej.

Termín realizácie:  01. 10. 2012  –  30. 09. 2015 
Typ projektu: ERASMUS,            
Projekt dlhodobého vzdelávania

Hlavný cieľ projektu : posilniť využívanie ekonomiky v oblasti zdravia zvierat vo   vysokoškolskom vzdelávaní a v profesionálnom prostredí.

Hlavný koordinátor projektu:  The Royal Veterinary College, UK
Dr Jonathan Rushton
info@neat-network.eu
Spoluriešitelia projektu:  Projekt je riešený v spolupráci so 60 partnermi  z troch oblastí:
•  vzdelávacie inštitúcie: veterinárne / poľnohospodárske školy a vysoké školy,
•  súkromné ​​organizácie: veterinárne organizácie iné ako vzdelávacie, výrobcovia, poskytovatelia služieb, poradenské agentúry a ​​organizácie dodávateľského  reťazca
•  verejné orgány: vláda a ďalšie verejné orgány, výskumné ústavy, medzinárodné
organizácie, mimovládne organizácie
z 37-tich krajín (Anglicko, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Bulharsko, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Japonsko, Keňa, Kolumbia, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a USA).

projekt tiež podporuje 41 pridružených partnerov  poskytovaním  vybavenia alebo pomoci na posilnenie kvality práce konzorcia..

Webová stránka projektu: www.neat-network.eu

Financovanie projektu: s podporou EU

Vízia projektu: 
Víziou konzorcia NEAT je zlepšenie vzdelávania v oblasti ekonomiky zdravia zvierat.

    Poslanie projektu:
Naším cieľom je zabezpečiť, aby organizácie a podnikateľské subjekty pracujúce s veterinárnymi odborníkmi v Európe a mimo nej mali k dispozícii odborníkov vzdelaných v oblasti veterinárskej ekonomiky, a to zlepšením všeobecného povedomia o potrebách  takýchto kompetencií a vytvorením udržateľnej interdisciplinárnej siete pre vzájomné zdieľanie, poskytovanie metodík, vzdelávacích materiálov,  nápadov a iných učebných zdrojov na základe otvoreného prístupu.

Špecifické ciele projektu:
NEAT má za cieľ posilniť využívanie ekonomiky v oblasti zdravia zvierat vo vysokoškolskom vzdelávaní a v profesionálnom prostredí v celej Európe. V projekte boli zadefinované tieto strategické a pracovné ciele:
1.  Zlepšená organizačná koordinácia pre tých, ktorí tvoria a realizujú učebné plány a  obsah študijných programov  v oblasti ekonomiky zdravia zvierat pre veterinárnych odborníkov.
2. Identifikácia potrieb v oblasti výučby a odbornej prípravy vysokoškolských a  postgraduálnych študentov a odborníkov z praxe.
3. Vytváranie učebných plánov, obsahu študijných programov, učebných a školiacich materiálov pre  vysokoškolských a postgraduálnych študentov a odborníkov z praxe.
4. Šírenie učebných plánov, obsahu študijných programov, učebných a školiacich materiálov.
5. Vyhodnocovanie poskytovania učebných a školiacich materiálov.

Aktivity projektu:
Každý zo 60 partnerov plní úlohy v termínoch zadefinovaných vedúcimi  pracovných  balíkov  a  v  rámci  štruktúr tohto projektu. NEAT vykonáva kontrolu a prieskum s cieľom zmapovať dostupné vzdelávacie materiály, zhodnocuje budúce potreby v spolupráci s konečnými užívateľmi a zlepšuje a  šíri vzdelávacie materiály pre vysokoškolských a postgraduálnych študentov, pre učiteľov a pre ďalší profesijný rozvoj odborníkov.

Očakávané výstupy stratégie

  • Vypracovanie učebných a školiacich materiálov pre využitie ekonomiky v oblasti zdravia zvierat a s tým súvisiaca zmena učebných plánov
  • Väčší počet a kvalita pedagogických pracovníkov, ktorí využívajú ekonomiku zdravia zvierat
  • Odborníci, ktorí rozumejú ekonomike a vedia, kde hľadať informácie pre vykonanie ekonomickej analýzy
  • Lepšie služby v odvetví chovu hospodárskych zvierat, spoločenských zvierat a športu zo strany veterinárskych profesií

Dopad projektu:

  • NEAT má za cieľ podporiť čo najlepšie využívanie ekonomiky odborníkmi v oblasti zdravia zvierat v rámci Európy a mimo nej. Našou úlohou je príprava širšieho kádra ľudí, ktorí budú učiť ekonomiku a vytvorenie učebných materiálov, ktoré budú všeobecne dostupné na všetkých úrovniach odvetvia chovu hospodárskych zvierat a pre veterinárnych odborníkov.
  • NEAT identifikuje medzery vo vzdelávaní odborníkov v oblasti zdravia zvierat. Na základe tohto hodnotenia sa vypracujú inovatívne výstupné a školiace materiály a prispôsobia sa potrebám rôznych skupín.
  • Uskutoční sa proces inštitucionalizácie týchto materiálov prostredníctvom diskusií s normotvornými organizáciami pre vzdelávanie a odbornú prípravu na medzinárodnej úrovni, úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov.
  • Zavedie sa stály proces monitorovania a hodnotenia s cieľom udržať vysokú úroveň kvality potrebnej pre dosiahnutie našich ambicióznych cieľov.