Profil verejného obstarávateľa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ( ďalej len "UVLF" ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Oddelenie verejného obstarávania v súlade s platným vnútorným predpisom pre všetky súčasti UVLF v Košiciach. Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania UVLF na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú pracovníci OVO v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov univerzity podľa Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. UVLF zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronického kontraktačného systému a   elektronickej aukcie. Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Verejné obstarávanie po 18.4.2016 a po 1.7.2013

Verejné obstarávanie - aktuálne výzvy

Úrad pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk)