Ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a nadväzne Národnou radou SR dňa 29. novembra 2017 prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyzdvihujú právo jednotlivca, ako dotknutej osoby, na ochranu svojich poskytovaných osobných údajov a nastoľujú jednoznačný rámec, ktorým sa prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby musí riadiť .

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
IČO: 00397474

(ďalej len „UVLF“)

 

Zodpovedná osoba - kontakt: 
tel.: +421 55 298 1998
email: osobne.udaje@uvlf.sk   

 

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov:

 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), vrátane predzmluvných vzťahov

Právny základ: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov; zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov; zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; legislatíva určená podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 465/2012; legislatíva podľa hlavy II nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71; nariadenie Európskeho spoločenstva (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009; rozhodnutie spoločného výboru EHP č. 76/2011 príloha VI (Sociálne zabezpečenie) a protokol 37 k Dohode o EHP.

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iné oprávnené subjekty.

 • výberové konanie na obstarávanie miest a funkcií

Právny základ: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona 365/2004 Z. z. a zákona č. 369/2004 Z. z.; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.

 • štúdium na UVLF, ubytovanie študentov

Právny základ: Plnenie si povinností danými zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Komerčné poisťovne, CKM SYTS Bratislava, Transdata s.r.o., Erasmus+ - osobné údaje zabezpečené systémom Mobility TOOL

 • oznamovanie majetkových pomerov vedúcich zamestnancov a štatutára UVLF pri výkone práce vo verejnom záujme

Právny základ: zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; zákon č. 55/2003 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • krízový manažment

Právny základ: zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; vyhláška MV SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov; zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov; zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov: Informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - EPSIS®JISHM

 • plnenie si úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov UVLF, požiarnej ochrany a s tým súvisiace úkony, vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov.

Právny základ: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov; zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 92/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; zákon č. 345/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhláška MP SVaR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; metodické usmernenie MŠ VVaŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.

Kategórie príjemcov: Sociálna poisťovňa, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ústav informácií a prognóz školstva.

 • informácie pre verejnosť o zamestnancoch, činnosti UVLF

Právny základ: § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; fotografie v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • výroba a prolongácia identifikačných preukazov študentov alebo identifikačných preukazov zamestnancov, komerčných kariet

Právny základ: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov: CKM SYTS Bratislava, Transdata s.r.o..

 • správa registratúry

Právny základ: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 • PROVET – evidencia potrebných kontaktných údajov majiteľov chorých zvierat (pacientov) a diagnózy pacientov

Právny základ: Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • Poskytovanie lekárenských služieb právnickým a fyzickým osobám

Právny základ: zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 579/2003 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov; zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;.

Kategórie príjemcov: Zdravotné poisťovne.

 • zabezpečenie vedeckého výskumu, pedagogického procesu, odborného vzdelávania študentov a zamestnancov UVLF

Právny základ: vyhláška MŠ VVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti; zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon; zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.; zákon č. 126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 • monitorovací – kamerový systém

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnené záujmy prevádzkovateľa – ochrana majetku a bezpečnosti v areáli UVLF).

Kategórie príjemcov: Orgány činné v trestnom konaní.

 • emailový server, loginy – generovanie účtov, prístupový systém, univerzitný informačný systém, stravovací systém

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnené záujmy prevádzkovateľa – zadávanie a evidencia používateľských prístupov k jednotlivým serverom a systémom).

Kategórie príjemcov: Orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov

UVLF archivuje osobné údaje dotknutých osôb počas doby stanovenej príslušnými právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom UVLF.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba so svojimi základnými právami má možnosť prehľadne sa oboznámiť z Príručky pre občanov o ochrane údajov v EÚ zverejnenej na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (§ 14, ods. 3 zákona).

V zmysle zákona dotknutá osoba má:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21).
 • Právo na opravu osobných údajov (§ 22).
 • Právo na výmaz osobných údajov (§ 23).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24).
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26).
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27).
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania (§ 28).

Tieto práva si dotknutá osoba môže  uplatniť emailom alebo písomnou formou u zodpovednej osoby, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Zodpovednej osobe môže tiež oznámiť aj únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov.