Kolégium rektora UVLF v Košiciach

Kolégium rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je stálym poradným orgánom rektora. Členmi kolégia sú prorektori, kvestor, vedúci katedier, prednostovia kliník a kancelár. Rektor môže podľa potreby počet členov rozšíriť. Kolégium zvoláva rektor podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. Kolégium rektora prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia univerzity, zabezpečuje prenos informácií z vedenia na pracoviská a prejednáva a zabezpečuje plnenie hlavných úloh univerzity.

Kolégium rektora UVLF má v súčasnosti nasledovné zloženie:

Členovia vedenia
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  – rektorka
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.  – prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.  – prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. –  prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
MVDr. Martin Tomko, PhD.  – prorektor pre zahraničné štúdium a doktorandské štúdium
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  – prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
Ing. Róbert Schréter, PhD. – kvestor

Vedúci katedier
PhDr. Valéria Bartková – katedra všeobecnovzdelávacích predmetov
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. – katedra biológie a genetiky
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. – katedra chémie, biochémie a biofyziky
prof. MVDr. Ján Danko, PhD. – katedra anatómie, histológie a fyziológie
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD. – katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. – katedra mikrobiológie a imunológie
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. – katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. – katedra farmakológie a toxikológie
PharmDr. Monika Fedorová – katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. – katedra farmakognózie a botaniky
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD. – katedra farmaceutickej technológie
doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a  ekonomiky
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. – katedra epizootológie a parazitológie
prof. MVDr. Peter Turek, PhD. – katedra hygieny a technológie potravín

Prednostovia kliník
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. – klinika malých zvierat
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. – klinika koní
prof. MVDr. Pavel Mudroň, PhD. – klinika prežúvavcov
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc. – klinika ošípaných
MVDr. Ladislav Molnár, PhD. – klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Kancelárka
PhDr. Ľudmila Kundríková