Národné referenčné pracovisko pre fagotypizáciu salmonel a detekciu enterohemoragického sérotypu E. coli O157 UVLF a ŠVPÚ v Košiciach