Vyhlásenie rektorov výskumných univerzít k transformácií SAV

Vyhlásenie rektorov výskumných univerzít k transformácií SAV

Odkaz

BRATISLAVA, 7. august 2018 - Rektori výskumných a technických univerzít SR vyjadrujú znepokojenie nad informáciami o komplikáciách s transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu a skutočnosti, že doposiaľ nie sú ústavy SAV registrované ako verejné výskumné inštitúcie.

Transformáciu SAV z rozpočtových, resp. príspevkových organizácií štátu na verejné výskumné inštitúcie vnímame ako proces analogický tomu, ktorým prešli verejné vysoké školy už pred 16-timi rokmi (zákon o vysokých školách bol prijatý v roku 2002). Jeho cieľom je spružnenie a rozšírenie možností hospodárenia ústavov SAV, ich financovania i spolupráce s ďalšími subjektmi. Vysokým školám táto zmena výrazne pomohla zlepšiť hospodárenie, optimalizovať vnútorné postupy i externú spoluprácu. Keďže SAV je partnerom výskumných a technických univerzít v mnohých vedeckých projektoch a aktivitách, transformáciu SAV na modernú vedeckú inštitúciu vítame a podporujeme.

Slovenská akadémia vied (SAV) je významnou ustanovizňou. Je nielen miestom, kde sa získavajú, systematicky zaraďujú a uchovávajú nové vedecké poznatky, ale je aj významnou národno-kultúrnou ustanovizňou spoludefinujúcou národnú identitu Slovákov. SAV spolu s univerzitami svojim vedeckým programom v oblasti histórie, jazyka, kultúry, hospodárstva či mnohých iných oblastiach pomenúva a formuje národné i občianske hodnoty, ktoré iná inštitúcia pre Slovensko nezabezpečuje.

Vyzývame preto všetkých zodpovedných, aby urýchlene hľadali reálne a pozitívne riešenia a tak umožnili vedcom SAV produktívnu prácu na vedeckých programoch, na realizácii bežiacich projektov i prípravu nových v prospech rozvoja vedy, techniky, národného povedomia a kultúry Slovákov.

Rektori výskumných univerzít:
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach
Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline
Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Jana Mojžišová, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Archív: 
0