Lardelli Denisa Bc.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986682
Email: 
denisa.lardelli@uvlf.sk