Včelársky klub

Stanovy

S T A N O V Y

 

Článok I - Základné ustanovenia

1. Včelársky klub pri  Univerzite  veterinárskeho  lekárstva a farmácie v Košiciach je  amatérskym, neziskový a dobrovoľným klubom záujemcov o chov z radov študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach.

2. Včelársky klub pri UVLF je neziskovým amatérskym klubom bez  právnej subjektivity rozvíjajúci svoju  činnosť v rámci vlastných stanov, organizačného poriadku a právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len SR) vzťahujúcich sa na takýto typ činnosti.

3. Sídlom klubu je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice.

4. Politická činnosť v klube nie je prípustná.

5. Včelársky klub pri UVLF zriaďuje rektor UVLF v Košiciach.

6. Včelársky klub pri UVLF môže vyvíjať svoju činnosť a vystupovať pod  názvom „Včelársky klub pri Univerzite veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach“. Včelársky klub pri UVLF nesmie vystupovať, ani konať v mene UVLF v Košiciach.

 

Článok II - Poslanie a úlohy Včelárskeho klubu pri UVLF

 

1. Poslaním Včelárskeho klubu pri UVLF je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti chovu včiel a iného užitočného hmyzu a spracovania včelích produktov.

2. Včelársky klub pri UVLF napĺňa svoje  poslanie najmä:

-          organizovaním a zabezpečovaním všestranných podmienok pre realizovanie hlavných zámerov činnosti klubu,

-          vytváraním a zlepšovaním vzťahu študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach k chovu včiel a iného užitočného hmyzu a k včelím produktom,

-          propagovať aktivity Včelárskeho klubu pri UVLF medzi študentmi UVLF a organizovať pre nich odborné semináre,

-          podporovať odborný rast svojich členov,

-          prispievaním  k  zvyšovaniu estetickej úrovne UVLF v Košiciach,

-          získavaním finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických  osôb za účelom podpory činnosti Včelárskeho klubu pri UVLF.

 

 

<p align="center" "="">Článok III - Členstvo vo Včelárskom klube pri UVLF

 

1. Členstvo vo Včelárskom klube pri UVLF je dobrovoľné a neprenosné na inú osobu.

2. Členstvo v Včelárskom klube pri UVLF je riadne a čestné.

3. Členom Včelárskeho klubu pri UVLF sa môže stať iba osoba, ktorá súhlasí so stanovami Včelárskeho klubu pri UVLF.

4. Prihláška do Včelárskeho klubu pri UVLF musí byť podaná písomne a musí obsahovať:

-  meno a priezvisko,  

-  dátum narodenia,

-  adresu trvalého a prechodného bydliska,

- prehlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy Včelárskeho klubu pri UVLF

-  dátum a podpis žiadateľa o členstvo.

5. O prijatí za člena Včelárskeho klubu pri UVLF rozhoduje členská schôdza (ďalej len ČS) na základe písomnej žiadosť a odporučenia výboru Včelárskeho klubu pri UVLF v Košiciach.

6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz Včelárskeho klubu pri UVLF.

7. Členstvo vo Včelárskom klube pri UVLF zaniká:
      - vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena, členstvo zaniká dňom doručenia  písomnej

          žiadosti člena,

      - vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti,

      - vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie,

      - zánikom klubu, ak nedošlo k prechodu práv a povinností na iný  klub alebo združenie,

      - smrťou člena.

     O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská schôdza.

8. Práva riadnych členov klubu:

      - podieľať sa činnosti klubu a na využívaní výhod spojených s členstvom,
      - zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu,

- právo voliť a byť volený do orgánov Včelárskeho klubu pri UVLF,

      - byť informovaný  o činnosti  a o rozhodnutiach orgánov klubu.

9. Povinnosti členov klubu:

- dodržiavať stanovy Včelárskeho klubu pri UVLF, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov Včelárskeho klubu pri UVLF,

- chrániť dobré meno, záujmy a majetok Včelárskeho klubu pri UVLF,

- hlásiť do 10 dní zmenu trvalého bydliska, zmenu kontaktných telefónnych čísel a iných údajov potrebných pre evidenciu.

10. Voľby:

Členovia výboru (vedúci a tajomník) sú volení na ročné funkčné obdobie na ČS, pričom k zvoleniu musia získať nadpolovičnú väčšinu prítomných členov.

 

Článok IV - Orgány Včelárskeho klubu pri UVLF

 

1.       Za činnosť Včelárskeho klubu pri UVLF zodpovedá garant menovaný prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF.

2.       Pracoviskom zastrešujúcim činnosť Včelárskeho klubu pri UVLF je Ústav Toxikológie UVLF.

3.       Výbor Včelárskeho klubu pri UVLF tvoria garant, vedúci a tajomník.

4.       Vedúcim Včelárskeho klubu pri UVLF je člen z radov študentov, riadne zvolený ako v Článku III bode 10 týchto Stanov.

5.       Orgánmi Včelárskeho klubu pri UVLF sú:

- výbor,

- členská schôdza a mimoriadna členská schôdza (ďalej len ČS a MČS),

6.       Z každého rokovania orgánov musí byť vyhotovená zápisnica.

 

                                   Článok VIII – Povinnosti členov výboru klubu

 

1.       Garant Včelárskeho klubu pri UVLF – zastupuje Včelársky klub pri UVLF navonok, vedie zasadnutia výboru, je zodpovedný za činnosť klubu voči zriaďovateľovi. Má podpisové právo. Dozoruje chod včelnice po odbornej stránke.

2.       Predseda Včelárskeho klubu pri UVLF – riadi činnosť klubu, zvoláva a vedie členské schôdze, dozoruje chod včelnice.

3.       Tajomník Včelárskeho klubu pri UVLF:

-          vedie evidenciu členov s potrebnými údajmi,

-          pripravuje prezentačné listiny, podkladové materiály na ČS alebo MČS,

-          zasiela pozvánky na zasadania výboru a ČS alebo MČS,

-          vyhotovuje zápisy zo zasadnutí výboru a ČS alebo MČS,

-          vedie písomnú agendu Včelárskeho klubu pri UVLF,

-          1x ročne predkladá výboru a členskej schôdzi správu o finančnom hospodárení klubu.

 

Článok IX - Majetok a hospodárenie Včelárskeho klubu pri UVLF

 

1.   Klub hospodári s finančnými prostriedkami vyčlenenými z rozpočtu UVLF v Košiciach a s prostriedkami získanými z vlastnej hospodárskej činnosti. Návrh rozpočtu klubu každoročne do 31. decembra kalendárneho roka vypracúva Výbor klubu a schvaľuje ho rektor UVLF v Košiciach.

2.   UVLF v Košiciach zabezpečuje pre činnosť klubu primerané priestory a ich vnútorné vybavenie.

3.   Majetok využívaný pre činnosť klubu odovzdá rektor UVLF výboru klubu, na základe  písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku. Výbor klubu za uvedený majetok  zodpovedá.

4.       Zdrojom  príjmov klubu sú:

-          dary a dotácie od fyzických a právnických osôb,

-          alebo zdroje vytvorené vlastnou činnosťou klubu.

 

Článok X - Zánik Včelárskeho klubu pri UVLF

 

1. K zániku Včelárskeho klubu pri UVLF dochádza na základe uznesenia ČS Včelárskeho klubu pri UVLF (resp. MČS).

2. ČS Včelárskeho klubu pri UVLF pri zániku Včelárskeho klubu pri UVLF vymenuje trojčlennú likvidačnú komisiu (LK) na čele s predsedom.

3. Včelársky klub pri UVLF vyrovná všetky záväzky, pohľadávky  a dlhy a podľa rozhodnutia ČS Včelárskeho klubu pri UVLF vykoná majetkové vyrovnanie.

4. Včelársky klub pri UVLF do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi ukončenie  činnosti  vedeniu UVLF v Košiciach.

 

Článok XI - Záverečné ustanovenia

 

1. Záväzný výklad stanov vykonáva výbor Včelárskeho klubu pri UVLF.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a predpismi, ktoré schválili orgány Včelárskeho klubu pri UVLF.

3. Zmeny a doplnky  organizačného poriadku  schvaľuje členská  schôdza Včelárskeho klubu pri UVLF a nadobúdajú účinnosť dňom ich podpísania  rektorom UVLF v Košiciach.

4. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou Včelárskeho klubu pri UVLF dňa 27.11.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom podpísania prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť UVLF v Košiciach.